top of page

Õppekorralduse alused.

1.1. MTÜ Pesapuu Koolituskeskus on mittetulundusühingu MTÜ Pesapuu allasutus - reg. kood  80336116
1.2. Täiskasvanute koolitusasutus  MTÜ Pesapuu Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivatest õigusaktidest ning teistest täienduskoolitusega seonduvatest dokumentidest.
1.3.  MTÜ Pesapuu Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust täiskasvanutele alljärgnevates valdkondades:
1.3.1. isiklik areng,
1.3.2. tööalane areng ning täiendkoolitus
1.4. Õppetöö toimub Eesti Vabariigis õppetööks sobivates, vajadusel tunni alusel renditavates ruumides. Tellimuskoolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides.
1.5. Õppetööd viiakse läbi kursuste, e-õppe (distantsõppe), õpiringide, töötubade, seminaride, iseseisva töö ja õppereiside vormis (edaspidi kursus).
1.6. Õppetöö võib toimuda aasta läbi, sõltuvalt koolitusgruppide täituvusest. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.7.  MTÜ Pesapuu Koolituskeskuse asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.
1.8. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
õppekava nimetus;
õppekavaaine (kursuse/mooduli) nimetus;
õppekavarühm;
õpiväljundid;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
õppe sisu;
õppekeskonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;
õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1.  MTÜ Pesapuu Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoni number ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele .
2.2.  MTÜ Pesapuu Koolituskeskus jätab endale õiguse koolitusprotsessi jäädvustada foto-, audio- ja videosalvestistena ning neid salvestisi avaldada enda valitud kanalites õppe- ja turunduse eesmärkidel. Igal asjasse puutuval koolitusel osalejal (lektor, õpilane) on õigus anda märku õppekorraldajale, kui ta ei soovi enda isikut sisaldavate salvestiste avaldamist.
 
3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda e-posti mtupesapuu@gmail.com või kodulehel http://www.pesapuukeskus.com kursuse info juures asuva elektroonilise registreerimisvormi teel. Registreerumise kinnitus saadetakse registreeruja e-posti aadressile.  
3.1.2. Õppijal on õigus kursuste kohta saada täiendavat infot vastava kursuse korraldajalt, kelle kontaktid on toodud kodulehel http://www.pesapuukeskus.com.
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel või vastavalt konkreetse kursuse tingimustele.
3.2.2. MTÜ Pesapuu Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse tühistamisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse ettemakstud koolituse tasu tagasi kahe nädala jooksul kursuse ära jäämisest teatamisest alates.
 
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on  MTÜ Pesapuu Koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud ning kellel on tasutud registreerimistasu.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.
 
5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
5.2. Tunnistuse saab anda ka üksikuid õppekavaaineid (kursuseid/mooduleid)  läbinud õpilasele, kes on täitnud õppeaine läbimiseks kehtestatud nõuded.
5.3. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse  järgmised andmed:
5.3.1. õppija nimi ja isikukood;
5.3.2. koolituskeskuse nimi ja registrinumber;
5.3.3. õppekava nimetus;
5.3.4. õppekavaaine (kursuse/mooduli) nimetus;
5.3.5. täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
5.3.6. tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
5.3.7. tõendi või tunnistuse number;
5.3.8. koolitajate nimed.
5.4. Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.
5.5. Tunnistuse või tõendi allkirjastab  MTÜ Pesapuu juhatuse liige.
5.6. Tunnistused ja tõendid kinnitatakse  MTÜ Pesapuu pitseriga.
5.7. Tunnistusi ja tõendeid ei väljastata elektrooniliselt.
5.8.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
5.9. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt  originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna  „DUPLIKAAT“
5.10. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.
5.11. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.
 
6. Koolituse eest tasumine
6.1. Koolituse eest tasutakse  MTÜ Pesapuu poolt elektrooniliselt esitatud arve alusel, vastavalt arvel toodud kuupäevadele.
6.2. Maksetähtaja ületamisel ja arve täies osas mittetasumise korral ei väljastata õppurile ei tunnistust ega tõendit.
6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
6.4. MTÜ Pesapuu Koolituskeskus koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.  MTÜ Pesapuu Koolituskeskus edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile. Juhul, kui osaleja andmed ei kajastu mingil põhjusel eeltäidetud tuludeklaratsioonil, tuleb pöörduda MTÜ Pesapuu tegevjuhi poole.

6.5. Koolitusel ei ole võimalik taodelda õppetasust vabastamist.
 
7. Koolitusest loobumine
7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada MTÜ Pesapuu Koolituskeskust e-kirja teel aadressil mtupesapuu@gmail.com.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.4. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.
 
8. Koolituse katkestamine
8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis kokkuleppel tegevjuhiga saab õppija liituda järgmise grupiga.
 
9. Õppija õigused ja kohustused
9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.3. saada teavet MTÜ Pesapuu Koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist MTÜ Pesapuu Koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.5. lahkuda koolituselt omal soovil enne õppeperioodi lõppu.
9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
 
9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusruumide vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.
 
10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
10.1. Lektorid peavad omama vähemalt erialast bakalaureuse- või magistrikraadi või sellega võrdsustatud haridust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
 
11. Vaidluste lahendamise kord
11.1. MTÜ Pesapuu Koolituskeskuse ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Pärnu maakohtus.
 
12. Rakendussätted 
12.1.  MTÜ Pesapuu Koolituskeskuse õppekorralduse kord  kehtib alates 01.04.2018.

bottom of page