top of page

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted
1.1 MTÜ Pesapuu poolt asutatud koolitusasutuse nimi on MTÜ Pesapuu Koolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
 
2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
2.2 Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.
2.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumi asukoht, einestusvõimalused jne.
2.4 Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
2.5 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 
3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhend-materjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
 
4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1 Kooli poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja/või töökogemust õpetataval erialal, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Pärast tagasisidelehtede saamist koolitatavate poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemusi kui ka tagasisidelehtede sisu ja esitab koolitajale parendusettepanekud. 
4.3 Lektorid on kohustatud osalema erialastel täiendkoolitustel, praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendama õppe-meetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
 
5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1 Kool palub täita pärast igat koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.
5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

bottom of page